รายละเอียด :
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปรึกษาหารือข้อยุติในเรื่องเกณฑ์การตัด...อ่านต่อ
19 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้บริหาร คณะครู สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2560-2561 ภายใต้งาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ เพื่อให้การดำเนินงานเป...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ครูวิระหาร ท้าวคำมา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และครูภาณุพงศ์ สมศรี ครูที่ปรึกษา นำคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับการประเมินห...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 68 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ มนัส อาจองค์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมวิชาการ อวท. และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภ...อ่านต่อ
14 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนตรวจสอบและปรับ...อ่านต่อ
13 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่าง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการโลหิตใช้ในการรักษาและผ่าตัด และบริจาคดวงตา กับเหล่ากาชาดจังหวัด...อ่านต่อ
13 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 31 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ครูประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์ หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางวิภาดา อินทสุวรรณ ตัวแทนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 70,000 บ...อ่านต่อ
08 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 75 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายนิติกร อ่อนนาง หัวหน้างาน ฝ่ายงานแนะแนวและจัดหางาน จัดกิจกรรมสมัครงานกับบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา...อ่านต่อ
08 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 46 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 -7 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเตรียมงานของคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การจัดประชุมทางวิชาการ การแข่งขันท...อ่านต่อ
07 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 58 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ครูประณัตกานต์ ลังการ์พินธุ์ หัวหน้างานงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา จัดตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาตกค้าง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ...อ่านต่อ
06 พ.ย. 2561
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 61 ครั้ง]