รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดติวสอบ V-NET แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกวิชาช่าง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค...อ่านต่อ
20 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 8 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 หัวหน้าและคณะครู ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 แก่สถานประกอบการ ที่ร่วมจัดการศึกษาระดับชั้น ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ดังนี้ 1.บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 2. บริษัท เมกเกอร...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 24 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ นำรองฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ ,รองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ, ครูเสถียร โพธิ์รัตน์ หัวหน้างานพัสดุ และครูชมนาด พรมมิจิตร หัวหน้างานสารบรรณ เข้าร่วมงาน MOU ด้า...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานงานวันครู“สัมพันธ์ วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2”...อ่านต่อ
17 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 118 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคเหนือ – ภาคใต้ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษ...อ่านต่อ
15 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงาน สัมพันธ์ วันครู อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียง...อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 77 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มกราคม 2563 ครูสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพของนักศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม
13 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 34 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ต้อนรับนางวิภาดา อินทรสุวรรณ หัวหน้าหน่วยบุศย์น้ำเพชร 6 บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด สาขาเชียงใหม่ และรองฯ วรเวช จันทรรัตน์และคณะครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม เข้าอวยพรปีใหม่ 2563 ณ ห้องผู้อำนวยกา...อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 32 ครั้ง]

รายละเอียด :
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ครูแสงสุริยา สมเกตุ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำนายสหัสวรรษ พิทยารักษ์ ,นายภาสกร เกี๋ยงตาล ,นายไตรรัตน์ นุ่นวงษา นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ทวิภาคี เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ chevro...อ่านต่อ
13 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 39 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มกราคม 2563 รองผู้อำนวยการฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เยี่ยมศูนย์รับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ระดับชั้น ปวส. นักศึกษาโควตารายงานตัวรับเซ็นเอกสารแล้ว รับฟัง ครูอนุรักษ์ สุภา หัวหน้างานทะเบียน ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลป...อ่านต่อ
12 ม.ค. 2563
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 107 ครั้ง]