รายละเอียด :
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะครู ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ โดยมีน...อ่านต่อ
18 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 92 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 17 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดสอบวัดคุณลักษณะผู้เรียน และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และจะทำการประกาศผลการสอบระดับ ปวส.1 ในวันที่ 21 ม...อ่านต่อ
17 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 220 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 16 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดสอบวัดคุณลักษณะผู้เรียน และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และจะทำการประกาศผลการสอบระดับ ปวช.1 ในวันที่ 21 ม...อ่านต่อ
16 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 237 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ วาระ แนวทางปฎิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ภาค ก และภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจ...อ่านต่อ
15 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 72 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ฝ่ายงานพยาบาล นำคณะครูและบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปี กับคลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลสุขภาพว่าในรอบปีที่ผ่านมามีสิ่งผิดปกติหรือต้องแก้ไขอย่างไร รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้บุคลา...อ่านต่อ
14 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 71 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาทราบ และยึดถือปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลดีต้องทางราชการ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ...อ่านต่อ
12 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 89 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นำลูกเสือวิสามัญ ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 900 คน เข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ตามข้อบังคับของคณ...อ่านต่อ
11 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 224 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมครูพิเศษและพนักงานราชการทุกแผนกวิชา เตรียมความพร้อมการสอนปรับพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น แก่นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให...อ่านต่อ
06 มี.ค. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 213 ครั้ง]

รายละเอียด :
ฝ่ายงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาชาวิชา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ช่วงรับสม...อ่านต่อ
28 ก.พ. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 653 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 15.00 น. ฝ่ายวิชาการ จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาช่าง เพื่อให้การเรียนการสอนของผู้เรียนหลักสูตรอาช...อ่านต่อ
24 ก.พ. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 215 ครั้ง]