รายละเอียด :
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมทีมนักกีฬา และนักกีฬา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียง...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 69 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการ PLC สำหรับครูอาชีวศึกษา ในแต่ละสาขาอาชีพ รหัสหลักสูตร หน่วยพัฒนาสำนักงานพัฒนาหลักสูตรครู – บุคลากร อาชีวะศึกษา โดยมีคณะครูอาชีวศึกษา...อ่านต่อ
17 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 57 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีครอบครูช่าง โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ทุกแผนกวิชาช่าง ทุกฝ่ายงาน นำเครื่องบวงสรวงประกอบ ด้วยข้า...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 218 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกแผนกวิชาช่าง นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี ตัวแทนนักเรียนนักศึกษากล่าวคำไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุก...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 164 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบทุนการศึกษาจากคณะครูและผู้มีจิตกุศล มอบทุนวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำท...อ่านต่อ
13 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 139 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา จากสถาบัน ITE College Central ประเทศสิงค์โปร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกปร...อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 73 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวเปิดอบรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคสันกำ...อ่านต่อ
12 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
คณะครูรายวิชาภาษาอังกฤษ รับฟังสรุปการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพ ( Echo VE ) กับบริษัท Echo VE ใช้แอปพลิเคชั่นในการประกอบการสอน จำนวนผู้เข้าใช้บริการในศูนย์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – 31 พฤษภา...อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 62 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 โดยประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เป็นประธานการป...อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 63 ครั้ง]

รายละเอียด :
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา จัดตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง รวมทั้งนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 12 และ14 มิถุนายน 2562 เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดป...อ่านต่อ
10 มิ.ย. 2562
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 101 ครั้ง]