รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้ารับทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุนกสศ.)
รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนโครงการทุนนวตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 แบ่งเป็น 2 ประเภททุน ได้แก่ 1.ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) 2.ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับค่าครองชีพ ค่าหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและค่าที่พัก ประมาณเดือนละ 5,000 – 7,500 บาท ไม่มีข้อผูกพัน แต่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับ หากเรียนไม่จบการศึกษา รายละเอียดการรับสมัครดังเอกสารที่แนบมา สามารถสแกน QR Code ใบสมัครทุนนวัตกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่แนบมาพร้อมกันนี้ได้เลย
วันที่ : 26 ก.พ. 2564 เวลา : 18 : 51 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 85 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%