พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2564
รายละเอียด :
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติวันครู ครั้งที่64 ประจำปี 2564 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ นั้นได้รับการพิจารณาจากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร ทั้งสิ้น จำนวน 74 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 ท่าน - ครูดีเด่น จำนวน 45 คน ประกอบด้วย 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3. ด้านบริการที่ดีและมีจิตอาสา 4. ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย 6. ด้านสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย 7. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8. ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 9. ด้านการพัฒนาตนเอง - บุคลากรดีเด่น จำนวน 25 คน 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านบริการที่ดีและมีจิตอาสา 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. ด้านอุทิศเวลาตนเองให้กับวิทยาลัย 5. ด้านดูแลช่วยเหลือ เพื่อเป็นการมอบขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 02 มี.ค. 2564 เวลา : 21 : 24 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 100 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%