ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง
รายละเอียด :
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายธีรวุธ ยะอูปรองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ อีกทั้ง - นายกรณ์ภณนนท์ พลรังสิวงศ์ หัวหน้างาน งานวิชาการ - นายวชิรวิชญ์ สภุาหัวหนา้ งาน งานทะเบียน - นายวิระหาร ท้าวคามา หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา - นายมานพ แก้วมณีกรณ์ หัวหน้างาน งานปกครอง - นายสุกฤษฎิ์พล โชติอรรฐพล หัวหน้างานสวัสดิการ - นายอมรินทร์ เลขะวิณิชย์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา - นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน ร่วมมือกับทีมงานประชาสัมพันธ์และทีมงานสื่อ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์( Facebook live) ผ่านช่องทาง เพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วันที่ : 17 พ.ค. 2565 เวลา : 15 : 59 น.
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 103 ครั้ง]
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%
ขนาดรูป : 50% | 100%