รายละเอียด :
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ขอให้นักเรียน นักศึกษา ท่ีประสงค์จะเรียนภาคฤดูร้อน กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคฤดูร้อน ตามลิงค์ https://forms.gle/E92qNcCm3ccxPNLp8 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ส่วนกำหนดการต่างๆ ยึด...อ่านต่อ
17 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 19 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการการมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2564 เพื่อให...อ่านต่อ
16 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 37 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามในประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งล่าสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณ...อ่านต่อ
13 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 66 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปก...อ่านต่อ
13 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 79 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา แสดงความยินดีกับคณะครู จำนวน10 ท่าน ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแ...อ่านต่อ
11 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 27 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ 196/2564 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ...อ่านต่อ
09 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 50 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส...อ่านต่อ
09 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 26 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนักเรียนทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประเภท 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) แผนกวิชาช่า...อ่านต่อ
07 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 76 ครั้ง]

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประเมินพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2564 ตามคำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ 179/2564 เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เ...อ่านต่อ
07 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 44 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัต...อ่านต่อ
05 เม.ย. 2564
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 89 ครั้ง]