รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษา ในวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน อยู่ในกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีปัญหาทางการเรียนให้ปรึกษาครูแผนกวิชาช่าง ณ สนามหน้าเสาธง เมื่อวัน...อ่านต่อ
15 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 471 ครั้ง]

รายละเอียด :
ครูผ่องพรรณ ศรียอด จากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เข้าแนะนำตัวกับ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฯ สถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานทุกแผนกวิชาช่าง และทุกฝ่ายงาน โดยมีหัวหน้าแผนก หัวหน้างาน...อ่านต่อ
15 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 454 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 วาระ รับทราบข้อเสนอองคมนตรี รับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบนโยบายพัฒนาการศึกษาธิการ/ศึกษาธิการจังหวัด รับทราบนโยบายการ...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 529 ครั้ง]

รายละเอียด :
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ทุกแผนกวิชาช่าง วิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 488 ครั้ง]

รายละเอียด :
ครูนิคม เกตุเกลี้ยง จากวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เข้าแนะนำตัวกับ ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ในโอกาสเข้าฝึกประสบการณ์ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฯ สถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานทุกแผนกวิชาช่าง และทุกฝ่ายงาน โดยมีหัวหน้าแผนก หัวหน้า...อ่านต่อ
09 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 397 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอบรูปแบบสะเต็มศึกษา ( Stem) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ...อ่านต่อ
08 พ.ค. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 398 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมร่วมกับมูลนิธิขาเทียนในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่องการปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ รวบรวมผลการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ...อ่านต่อ
27 เม.ย. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 364 ครั้ง]

รายละเอียด :
รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส. 1 ( ม.6 ) ทุกแผนกช่าง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการเรียนสายอาชีพ อบรมและให้ความรู้ ทั้งการประพฤติตนให้อยู่ในระเ...อ่านต่อ
24 เม.ย. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 764 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย สรงน้ำพระพุทธสุทธาวาส องค์พระประจำวิทยาลัยฯ สรงน้ำองค์พระวิษณุกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 หลังเสร็จสิ้นพิธีสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เ...อ่านต่อ
21 เม.ย. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 596 ครั้ง]

รายละเอียด :
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พ.ท. โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึก...อ่านต่อ
20 เม.ย. 2560
ผู้ประกาศ : คุณ อรพินท์ นันทะเสน
[อ่านแล้ว : 453 ครั้ง]